Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin. (PDF, 101.55Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-07-18 projekt uchwały
2 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/549/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (PDF, 156.08Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-07-18 projekt uchwały
3 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" realizowanego na terenie Gminy Barcin w latach 2024-2025. (PDF, 2.75Mb)
V sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-07-18 projekt uchwały
4 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr LXV/564/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 roku (PDF, 1.02Mb)
V sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-07-18 projekt uchwały
5 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. (PDF, 937.59Kb)
V sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-07-18 projekt uchwały
6 Protokół nr IV/24 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się 14 czerwca 2024 r. (PDF, 302.29Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-07-05 protokół
7 Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (PDF, 491.17Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
8 Uchwała Nr IV/28/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie, w gminie Barcin (PDF, 1.36Mb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
9 Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego, pola biwakowego oraz wodnego placu zabaw w Barcinie (PDF, 544.37Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
10 Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 w Gminie Barcin (PDF, 521.64Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
11 Uchwała Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie (PDF, 301.72Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
12 Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie (PDF, 1.15Mb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
13 Uchwała Nr IV/23/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Bursztyn (PDF, 301.91Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
14 Uchwała Nr IV/22/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr LXV/564/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 roku (PDF, 828.29Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
15 Uchwała Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. (PDF, 1.90Mb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
16 Uchwała Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 421.71Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
17 Uchwała Nr IV/19/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok (PDF, 412.69Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
18 Uchwała Nr IV/18/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2023 rok (PDF, 416.08Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-18 uchwała
19 projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie (PDF, 972.38Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-12 projekt uchwały
20 IV_projekt uchwały w spr. zmian w WPF_autopoprawka (PDF, 893.25Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-12 projekt uchwały
21 IV_projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie_II_autopoprawka (PDF, 1.66Mb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-12 projekt uchwały
22 IV_proj. uchwały w spr. opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego, pola biwakowego oraz wodnego placu zabaw w Barcinie. (PDF, 350.28Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-11 projekt uchwały
23 IV_17_projekt uchwały - sprzedaż dz. 90_2 obr. Krotoszyn (PDF, 289.69Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-07 projekt uchwały
24 IV_14. pomoc rzeczowa dla miasta Bursztyn (PDF, 181.95Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-07 projekt uchwały
25 Protokół nr III/24 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie w dniu 17 maja 2024 r. (PDF, 151.42Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-03 protokół
26 Protokół nr II/24 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie w dniu 10 maja 2024 r. (PDF, 178.71Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-03 protokół
27 Protokół nr I/24 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie w dniu 7 maja 2024 r. (PDF, 163.32Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-06-03 protokół
28 IV_projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Sadłogoszcz i Zalesie Barcińskie (PDF, 1.19Mb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-29 projekt uchwały
29 IV_projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej (PDF, 301.29Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-29 projekt uchwały
30 Proj. uchwały w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego SPZOZ w Barcinie za 2023 r. (PDF, 106.15Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-29 projekt uchwały
31 projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 225.98Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-24 projekt uchwały
32 proj. uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok (PDF, 216.69Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-24 projekt uchwały
33 sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok (PDF, 50.94Mb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-24 projekt uchwały
34 raport o stanie gminy za 2023 rok (PDF, 7.12Mb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-24 projekt uchwały
35 projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2023 rok (PDF, 220.55Kb)
IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-24 projekt uchwały
36 Uchwała Nr III/17/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w północno-wschodniej części obrębu ewidencyjnego Piechcin, gmina Barcin (PDF, 323.39Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 projekt uchwały
37 Uchwała Nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 133/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gmina Barcin (PDF, 902.73Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 projekt uchwały
38 Uchwała Nr III/15/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Barcin oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (PDF, 221.79Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 projekt uchwały
39 Uchwała Nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr LXV/564/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 roku (PDF, 743.48Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
40 Uchwała Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. (PDF, 1.33Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
41 Uchwała Nr II/12/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie (PDF, 185.98Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
42 Uchwała Nr II/11/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barcina (PDF, 213.98Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
43 Uchwała Nr II/10/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej (PDF, 220.87Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
44 Uchwała Nr II/9/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 220.36Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
45 Uchwała Nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (PDF, 223.18Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
46 Uchwała Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 215.53Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
47 Uchwała Nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (PDF, 221.61Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
48 Uchwała Nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego (PDF, 222.11Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
49 Uchwała Nr II/4/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. (PDF, 241.19Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
50 Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie (PDF, 726.17Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
51 Uchwała Nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie (PDF, 444.13Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
52 Uchwała Nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie (PDF, 214.37Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-21 uchwała
53 III_11_proj. uchwały w spr. przyst. do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla terenów ... obr. ew. Piechcin (PDF, 1.18Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-10 projekt uchwały
54 III_10_proj. uchwały w spr. przyst. do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części nieruchomości ... nr 133_8 położonej w obr. ew. Barcin Wieś (PDF, 1.05Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-10 projekt uchwały
55 III_9_proj. uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym (PDF, 245.43Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-10 projekt uchwały
56 III_8_proj. uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (PDF, 1.03Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-10 projekt uchwały
57 III_7_proj. uchwały w spr. zmian w budżecie (PDF, 1.80Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-10 projekt uchwały
58 II_proj. uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie (PDF, 297.63Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-10 projekt uchwały
59 II_14_proj. uchwały w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barcina (PDF, 219.36Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-08 projekt uchwały
60 II_13_proj. uchwały w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej (PDF, 220.46Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-08 projekt uchwały
61 II_12_proj. uchwały w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 219.64Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-08 projekt uchwały
62 II_11_proj. uchwały w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej (PDF, 223.15Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-08 projekt uchwały
63 II_10_proj. uchwały w spr. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 218.97Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-08 projekt uchwały
64 II_9_proj. uchwały w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu (PDF, 220.72Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-08 projekt uchwały
65 II_8_proj. uchwały w spr. powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego (PDF, 221.80Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-08 projekt uchwały
66 II_7_proj. uchwały w spr. powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego (PDF, 229.98Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-08 projekt uchwały
67 I_proj. uchwały w spr. powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej (PDF, 223.57Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-06 projekt uchwały
68 I_proj. uchwały w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej (PDF, 219.28Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-06 projekt uchwały
69 I_proj. uchwały w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej (PDF, 212.80Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Barcinie
2024-05-06 projekt uchwały