Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Koliński

Marek Koliński

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 12.05.2019

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu stała II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie członek
Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego stała II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie członek
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2019-06-14 11:13:39 Wybór radnego Marka Kolińskiego do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:14:16 Wybór radnego Marka Kolińskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:15:06 Projekt uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:44:26 Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 oraz zasięgnięcia o nich informacji od komendanta wojewódzkiego Policji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:47:04 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/225/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) gminy Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:49:12 Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminna Straż Pożarna w Barcinie. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:51:09 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/135/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowo - księgowej jednostek budżetowych Gminy Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:52:56 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:55:04 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:56:30 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 11:58:16 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:00:58 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:02:29 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Barcinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Barcinie. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:05:03 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:07:58 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:10:37 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:12:44 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonych według ewidencji gruntów nr 38/3 oraz 36/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Barcin Wieś, gm. Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:14:23 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gm. Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 12:16:39 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn oraz Sadłogoszcz, gm. Barcin. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-06-14 10:35:11 Wniosek radnego Piotra Niestatka o zmianę porządku obrad polegającą na zdjęciu z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barcin Umowy Współpracy Uczestników Klastra Energii. IX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 11:35:20 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barcin Umowy Współpracy Uczestników Klastra Energii. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 11:38:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Rodzic pracuje, dziecko się bawi - żłobek w Barcinie to sprawi” złożonego na konkurs RPKP.08.04.02-IZ.00-04-252/19, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 -2020. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:05:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:19:15 Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem ławników na kadencję 2020-2023. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:34:46 Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:38:29 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:40:43 Projekt uchwały w sprawie rezygnacji Gminy Barcin z przynależności do Kujawsko – Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:42:41 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:45:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:48:45 Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów i nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:50:57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 153/138 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miadta Barcin). X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:52:39 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 95/15 w obrębie ewidencyjnym nr 4 miadta Barcin). X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:55:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 190/6 w obrębie ewidencyjnym nr 4 miadta Barcin). X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:57:12 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-08-30 12:59:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku. X sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 11:48:05 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 11:49:57 Projekt uchwały w sprawie w poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 11:58:07 Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 12:01:10 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z Miastem Bursztyn. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-09-27 11:57:07 Poprawka zgłoszona przez radnego Jakuba Wojciechowskiego do projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka "Pszczółka" w Barcinie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Barcin oraz nadania mu Statutu dot. § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu. XI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:19:37 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:21:44 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:23:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:25:23 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Barcinie XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:26:56 Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Piechcinie. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:31:43 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Barcin na lata 2016 - 2023. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:35:39 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Barcin na lata 2016 – 2023. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:37:28 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin (dot. działki nr 93/104 i działki nr 177, obręb ewidencyjny Wolice). XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:39:27 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dot. działki nr 77/2 obręb ewidencyjny Złotowo). XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:41:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Barcin. XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 11:54:00 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barcin XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 10:06:04 Wniosek o zmianę porządku obrad dotyczący zdjęcia z porządku 3 projektów uchwał: pkty 7-9 (projekty uchwał podatkowych) XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-10-25 10:07:20 Wniosek o zmianę porządku obrad polegający na zdjęciu z porządku punktu dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku XII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:10:18 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:13:15 Projekt uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2019-11-22 11:15:03 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:37:41 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/399/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 24 października 2014 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:39:52 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:41:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 11:43:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:06:07 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:09:16 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” oraz w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:11:21 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2020 rok XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:13:35 Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:16:03 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/96/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:19:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:22:11 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barcin na lata 2020-2024 XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:24:29 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 12:28:05 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/274/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-11-22 Wniosek zgłoszony przez radnego P. Niestatka dot. obniżenia w projekcie uchwały średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 do kwoty 50,00 zł/1q. XIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2019-12-20 10:33:07 Wniosek o zmianę porządku obrad XIV sesji - dodanie 4 projektów uchwał: 1) w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r., 2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku, 3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019., 4) w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych Gminy Barcin. XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:10:29 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:13:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:16:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:18:21 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 roku XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:20:45 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019 XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:22:24 Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek budżetowych Gminy Barcin XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:46:28 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2020 rok XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:49:42 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:52:06 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:54:45 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego związanych z ogrzewaniem budynków mieszkalnych położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne źródło ogrzewania, kryteriów wyboru inwestycji do finansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-12-20 11:56:43 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej XIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 10:25:22 Wniosek o zmianę porządku obrad - zdjęcie z porządku obrad XV sesji 2 projektów uchwał: 1) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, 2) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Mamliczu XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 10:28:42 Wniosek o zmianę porządku obrad - wprowadzenie do porządku obrad XV sesji 2 projektów uchwał: 1) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie, 2) w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mamliczu XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2020-01-10 11:12:00 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. dr. Stanisława Krzysia w Barcinie XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2020-01-10 11:28:09 Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mamliczu XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2020-01-10 11:55:32 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barcin na rok szkolny 2019/2020 XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 11:59:50 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” złożonego na konkurs nr RPKP.10.02.01-IŻ.00-04-290/19, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:02:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszących XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:05:57 Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy o zamiarze rozwiązania Straży Miejskiej w Barcinie XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:09:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:10:55 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 12:13:37 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-01-10 10:30:42 Wniosek o zmianę porządku obrad - dodanie do porządku obrad XV sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:04:48 Wniosek o zmianę porządku obrad XVI sesji - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Barcinie XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:05:39 Wniosek o zmianę porządku obrad XVI sesji - wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:29:53 Projekt uchwały w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Barcinie XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:32:34 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:34:56 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:37:38 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:41:43 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:46:41 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Barcin Wieś XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:48:16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Dąbrówka Barcińska XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:49:16 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Józefinka XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:50:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kania XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:51:18 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Knieja XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:52:20 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Krotoszyn XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:53:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Mamlicz XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:54:13 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Młodocin XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:55:05 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Piechcin XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:56:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pturek XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:57:15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sadłogoszcz XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:58:12 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Szeroki Kamień XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 10:59:08 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wolice XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:00:06 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie Barcińskie XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:01:24 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Złotowo XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:03:07 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Barcin XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:07:22 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:09:21 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2019 roku XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-02-07 11:10:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie XVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:11:53 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 9. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barcin na lata 2020 – 2027" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:13:52 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 10. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:14:46 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 14. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:15:39 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 15. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:16:22 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 18. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:17:01 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 19. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:17:41 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 20. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:18:20 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 21. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:19:06 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 4. tj. "Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Barcin" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:19:38 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 5. tj. "Gospodarowanie odpadami komunalnymi – informacja prezesa spółki Wodbar" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:20:11 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 6. tj. "Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:20:45 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 7. tj. "Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:21:16 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 8. tj. "Interpelacje i zapytania oraz udzielone odpowiedzi" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:21:54 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVII sesji punktu 25. tj. "Wolne wnioski, zapytania i informacje" XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:33:49 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:36:03 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:38:51 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Barcina XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:40:21 Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:42:07 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2020 roku XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:43:48 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Barcin dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:45:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku "Pszczółka" oraz w oddziałach żłobka działających w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-03-27 10:49:07 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykorzystania funduszu sołeckiego w sołectwie Piechcin XVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 10:12:15 Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XVIII sesji punktu 12. tj. "Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie" XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:13:56 Udzielenie Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2019 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:30:45 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:34:15 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:42:21 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:45:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/161/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:51:29 Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Gminie Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:56:16 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 11:58:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:01:39 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:05:27 Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:08:56 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 413/1 ) XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:12:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 413/2) XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:15:24 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (dz. nr 421 i 422) XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:16:23 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-04-24 12:20:27 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin XVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 10:09:54 Wniosek o zmianę porządku obrad – wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 10:55:28 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2019 rok XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:00:12 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Barcin na lata 2020 – 2027 XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:03:43 Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:09:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:11:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:15:33 Projekt uchwały w sprawie opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego w Barcinie XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:19:21 Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:21:41 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:23:36 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barcin XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:28:00 Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:30:27 Projekt uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-06-05 11:31:47 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji i jej przekazania właściwemu podmiotowi w pozostałym zakresie XIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:18:53 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:25:29 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:27:24 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:29:58 Projekt uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Barcin nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:32:39 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-07-03 11:34:32 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu XX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 11:38:50 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 11:41:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XIV/140/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 roku XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 11:56:28 Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Barcin w 2021 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie" XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 12:00:19 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barcin na rok szkolny 2020/2021 XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 12:03:01 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin (dot. lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia w Barcinie) XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 12:05:10 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin (dot. lokalu mieszkalnego w Kniei) XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2020-09-04 12:10:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzaniem odcinka pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 251 w miejscowości Pturek w związku z budową chodnika i przebudową istniejącego zjazdu indywidualnego XXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za