Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Magdalena Kruszka

Magdalena Kruszka

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -

Status: powołany - 09.01.2022

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego stała II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie członek
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej stała II/4/2018 Rady Miejskiej w Barcinie członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2022-02-25 11:51:44 Wybór radnej Magdaleny Kruszki do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:52:31 Wybór radnej Magdaleny Kruszki do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:53:20 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:54:45 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2021 roku XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:56:04 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 11:59:39 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Barcin na lata 2022-2024 XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:22:35 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:24:27 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:26:05 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:28:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:29:50 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:31:51 Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:33:43 Projekt uchwały w sprawie określenia, zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-02-25 12:36:22 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty XXXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 10:10:26 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XXXVIII sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:25:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:27:23 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:30:18 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin „Opieka na odległość” na 2022 rok XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:32:23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2022 rok XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:35:13 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2022 roku XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:37:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy Barcin z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:50:15 Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:58:03 Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) gminy Barcin XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 11:57:17 Poprawka do projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych (sołtysom) gminy Barcin, polegająca na nadaniu ust. 1 w § 3 następującego brzmienia: "Za każdą nieobecność Sołtysa w sesjach Rady Miejskiej w Barcinie, spotkaniach lub szkoleniach organizowanych przez Burmistrza Barcina, potrąca się 5% diety miesięcznej." XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-03-25 12:00:10 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2022-04-29 11:26:21 Udzielenie Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2021 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 11:45:59 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 11:49:26 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:14:31 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin „Opieka na odległość” na 2022 rok XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:16:04 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łabiszyn XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:18:14 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:20:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:23:17 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barcin” XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:26:55 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:29:27 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości znajdujących się w obrębie ewidencyjnym Krotoszyn, Wapienno, Bielawy, Sadłogoszcz, Zalesie Barcińskie, Szeroki Kamień oraz Piechcin, gmina Barcin XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:31:34 Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Barcin na lata 2022-2027 XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:32:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Barcin XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:34:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/384/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:36:48 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru w drodze inkasa oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Barcin XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:39:32 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dz. nr 81/107) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:41:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dz. nr 297/1) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-04-29 12:45:02 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin (dz. nr 181/4) XXXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:40:54 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:45:31 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2021 rok XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-05-27 11:53:34 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego w Barcinie XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2022-05-27 11:56:28 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2022-05-27 11:57:11 Wybór radnego Remigiusza Paszkieta do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2022-05-27 11:57:48 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego XL sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2022-06-15 13:06:37 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLI sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027. XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:08:41 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:10:43 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:12:32 Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:15:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku "Pszczółka" oraz w oddziale żłobka działającym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Barcin XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-06-15 13:17:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. obszaru gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz w perspektywie finansowej 2021-2027 XLI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-12 10:05:33 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/363/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin XLII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-12 10:08:35 Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Barcin na rok szkolny 2022/2023 XLII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 10:12:50 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIII sesji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:04:46 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:06:29 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:08:04 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:11:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:13:27 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:52:14 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2022-08-26 11:55:16 Projekt uchwały w sprawie dowozu uczniów do przedszkoli, oddziału przedszkolnego i szkół, wobec których Gmina Barcin nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:57:45 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:59:29 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:01:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:03:47 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Barcinie XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:05:59 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/368/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:08:10 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:09:36 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:10:47 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Gminy Barcin XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:12:01 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:13:39 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Barcinie oraz nadania jej statutu XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:15:17 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Barcin na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 12:16:42 Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli środków wydatkowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2021 rok XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-08-26 11:47:46 Poprawka zgłoszona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Janusza Wojtkowiaka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach, by ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Barcin w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2022-08-26 11:49:19 Poprawka zgłoszona przez radnego Witolda Antosika do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach, by ustalić wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Barcin w wysokości 35 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej XLIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-09-09 10:08:25 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski" sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu XLIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-09-09 10:10:13 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin XLIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-09-23 10:19:09 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Bydgoski" sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu XLV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-09-23 10:36:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-10-07 13:07:26 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLVI sesja Rad Miejskiej w Barcinie za
2022-10-07 13:09:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XLVI sesja Rad Miejskiej w Barcinie za
2022-10-07 13:12:14 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin XLVI sesja Rad Miejskiej w Barcinie za
2022-11-07 08:07:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 10:09:25 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad XLIX sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 10:10:53 Wniosek o zmianę porządku obrad XLIX sesji dot. przeniesienia punktu „Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Bursztynem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich” przed punkt „Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym” XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 10:13:49 Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania z Bursztynem na Ukrainie w ramach współpracy miast partnerskich XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 11:19:49 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2022-11-25 11:34:53 Projekt uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2022-11-25 11:54:50 Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie przeciw
2022-11-25 12:24:58 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:26:33 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:29:00 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2023 rok XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:32:06 Projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:33:59 Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej organizowanym przez Gminę Barcin XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:36:04 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:40:39 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielolokalowym wybudowanym w Krotoszynie w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN - Bydgoski” sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:43:13 Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Barcin w latach 2016 - 2021 XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:45:11 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie Barcińskie, gm. Barcin XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 12:46:47 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 11:19:02 Wniosek formalny radnej Magdaleny Kruszki o zarządzenie przerwy w obradach XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-11-25 11:52:50 Poprawka zgłoszona przez radną Magdalenę Kruszkę dot. obniżenia w projekcie uchwały średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 do kwoty 62 zł/1q XLIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:17:50 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek w podatku od środków transportowych L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:18:26 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:19:11 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:20:04 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad L sesji projektu uchwały w sprawie wskazania członków do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028 oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Barcinie do składu doraźnej komisji weryfikującej pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie złożone w publicznym naborze L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 10:21:49 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek w podatku od środków transportowych L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:06:06 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:09:47 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:11:55 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:13:42 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 roku L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:16:22 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia międzygminnego L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:18:51 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2023 rok L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 11:59:40 Wybór Pani Krystyny Grobelnej do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 12:00:21 Wybór Pani Ewy Sikorskiej do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 12:00:51 Wybór Pana Henryka Szczepańskiego do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028. L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 12:01:37 Projekt uchwały w sprawie wskazania członków do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2023 – 2028 oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Barcinie do składu doraźnej komisji weryfikującej pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie złożone w publicznym naborze L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-16 12:03:13 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej L sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2022-12-22 09:09:06 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/345/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 17 grudnia 2021 r. LI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-11 11:44:56 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla miasta Bursztyn LII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 10:49:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 10:50:53 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 10:55:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 10:59:44 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin "Opieka na odległość" na 2023 rok LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:01:27 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:03:25 Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Barcin, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:05:52 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:07:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:09:01 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2022 roku LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-01-27 11:10:22 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie LIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:03:44 Podjęcie decyzji o zdalnym trybie obradowania podczas LIV sesji Rady Miejskiej w Barcinie w dniu 3 marca 2023 r. LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:30:57 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:32:31 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:34:30 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:36:15 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:38:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:41:12 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:48:53 Poprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2023 roku – by na zadanie polegające na sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących przeznaczyć kwotę 4.500,00 zł. LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-03 10:49:46 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2023 roku LIV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-27 11:02:03 Podjęcie decyzji o zdalnym trybie obradowania podczas LV sesji Rady Miejskiej w Barcinie w dniu 27 marca 2023 r. LV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-03-27 11:08:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 10:19:19 Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad LVI sesji projektu uchwały "w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mamlicz poprzez zwiększenie obszaru ewidencji gruntów obrębu ewidencyjnego Mamlicz, gmina Barcin objętego Uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr XXXVI/366/2021 z 17 grudnia 2021 r., a ujętego w projekcie składanej uchwały przez przedmiotowy Komitet Obywatelski Inicjatywy Uchwałodawczej, w celu złożenia do Rady Miasta Barcina" LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 10:21:44 Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad LVI sesji projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 11:03:02 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mamlicz poprzez zwiększenie obszaru ewidencji gruntów obrębu ewidencyjnego Mamlicz, gmina Barcin objętego Uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr XXXVI/366/2021 z 17 grudnia 2021 r., a ujętego w projekcie składanej uchwały przez przedmiotowy Komitet Obywatelski Inicjatywy Uchwałodawczej, w celu złożenia do Rady Miasta Barcina LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 12:07:04 Udzielenie Burmistrzowi Barcina wotum zaufania za 2022 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 12:27:33 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 12:30:03 Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Barcina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 12:55:45 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 12:57:19 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 13:00:27 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg będących własnością Gminy Barcin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 13:02:24 Projekt uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Barcin LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 13:04:26 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barcin LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 13:09:48 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia i realizacji Programu pn. Karta Mieszkańca Gminy Barcin LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 13:13:29 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 13:15:01 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rowerów i sprzętu rowerowego w Barcinie LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2023-04-21 13:16:28 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-04-21 Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o wprowadzenie do porządku obrad LVI sesji projektu uchwały "w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Mamlicz poprzez zwiększenie obszaru ewidencji gruntów obrębu ewidencyjnego Mamlicz, gmina Barcin objętego Uchwałą Rady Miejskiej w Barcinie nr XXXVI/366/2021 z 17 grudnia 2021 r., a ujętego w projekcie składanej uchwały przez przedmiotowy Komitet Obywatelski Inicjatywy Uchwałodawczej, w celu złożenia do Rady Miasta Barcina" LVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 10:14:38 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LVII sesji projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 10:15:27 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LVII sesji dodatkowego punktu: „Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia petycji mieszkańców sołectwa Piechcin dotyczącej zmiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w Piechcinie” LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 10:33:31 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 12:26:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 12:29:25 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 12:32:08 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z rocznego wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie za 2022 rok LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 12:34:49 Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Barcin obowiązków utrzymania grobów i cmentarzy wojennych LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 12:37:02 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonych pomiędzy ulicą Pakoską, a ulicą dra Stanisława Krzysia w Barcinie LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 12:39:52 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barcin LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-05-26 12:41:57 Przyjęcie oświadczenia w sprawie poparcia petycji mieszkańców sołectwa Piechcin dotyczącej zmiany kategorii przejazdu kolejowo-drogowego w Piechcinie LVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:41:09 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:42:40 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:47:33 Wybór p. Ewy Kołodziejskiej do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:48:07 Wybór p. Sławomira Zelka do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:48:36 Projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:50:51 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stanicy żeglarskiej „Neptun” będącej własnością gminy Barcin LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:52:26 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Wodnego Placu Zabaw w Barcinie LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:54:38 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu porządkowego cmentarza komunalnego w Barcinie LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:56:39 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i określenia zwolnień z opłat ponoszonych za pobyt dziecka w Żłobku „Pszczółka” oraz w oddziale żłobka działającym w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Barcin LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 09:58:49 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-07-26 10:00:20 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Barcin LIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-08-07 08:03:20 Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg będących własnością Gminy Barcin do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. LX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-08-31 09:07:25 Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Barcin LXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-08-31 09:13:52 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze stanicy żeglarskiej "Neptun" będącej własnością gminy Barcin LXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-08-31 09:15:42 Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Wodnego Placu Zabaw w Barcinie LXI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-09-22 13:14:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/487/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego LXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-09-22 13:17:10 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-09-22 13:18:24 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-09-22 13:20:24 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów położonych w miejscowości Pturek, gm. Barcin LXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-09-22 13:23:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/207/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia LXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-09-22 13:26:12 Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Barcin i nadania jej statutu LXII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:07:48 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:08:37 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:09:42 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/486/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:10:49 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:12:45 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:13:40 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:16:10 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Domu Kultury w Barcinie LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:19:32 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:21:55 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXI/526/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Barcin LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:27:55 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:29:19 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2024 rok LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:31:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Barcin z operatorem publicznego transportu zbiorowego LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:33:09 Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/392/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Barcin z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:37:03 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barcin LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:34:54 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:39:06 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 1 położonej w obrębie ewidencyjnym III miasta Barcina LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:41:16 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 23/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Knieja, gmina Barcin LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:43:03 Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów nr 8/8 położonej w obrębie ewidencyjnym Piechcin, gmina Barcin LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:44:58 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-11-24 12:46:24 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych LXIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 10:09:31 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LXV sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 10:10:36 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LXV sesji projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 10:11:18 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LXV sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia międzygminnego LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 10:11:53 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LXV sesji projektu uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Barcinie do spraw rozpatrzenia wniosku o nadanie Panu Romanowi Ossowskiemu tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Barcin" LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 10:46:42 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2024 rok LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2023-12-15 10:51:38 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 10:54:08 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 10:55:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 10:58:47 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 11:01:16 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia międzygminnego LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 11:03:30 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Barcin na 2024 rok LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-15 11:05:13 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Barcinie do spraw rozpatrzenia wniosku o nadanie Panu Romanowi Ossowskiemu tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Barcin" LXV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-28 09:34:32 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr L/466/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 r. LXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2023-12-28 09:36:31 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr L/467/2022 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 16 grudnia 2022 roku LXVI sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-09 08:03:01 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LXVII sesji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin „Opieka na odległość” na 2024 rok LXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-09 08:06:41 Projekt uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy LXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-09 08:13:30 Projekt uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy LXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-09 08:24:58 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Barcin „Opieka na odległość” na 2024 rok LXVII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-26 10:35:11 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. LXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-26 10:36:46 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr LXV/564/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 roku LXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-26 10:38:16 Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso LXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-26 10:39:46 Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso LXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-26 10:41:33 Projekt uchwały w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Barcin LXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-01-26 10:43:00 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie z działalności w 2023 roku LXVIII sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-02-09 12:02:25 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LXIX sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/578/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso LXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-02-09 12:03:10 Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad LXIX sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/579/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso LXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-02-09 12:06:48 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. LXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-02-09 12:10:36 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr LXV/564/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 roku LXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-02-09 12:13:44 Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie na realizację inwestycji pn. Remont Kościoła Parafialnego pw. Św. Jakuba Większego w Barcinie – prace zewnętrzne LXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-02-09 12:15:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/578/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso LXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-02-09 12:17:51 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVIII/579/2024 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso LXIX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 10:56:03 Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 10:59:44 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich, sposobu rozliczania wykonywania takich usług LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:02:15 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym uchwałą Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 r. LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:04:07 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr LXV/564/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2023 roku LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:06:58 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LXIV/559/2023 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Barcin w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:09:32 Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żnińskiemu LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:11:16 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2024 roku LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:13:17 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Barcin LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:16:09 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie wstrzymał się
2024-03-01 11:17:34 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Piechcin, gmina Barcin LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:19:33 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Barcin LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2024-03-01 11:32:24 Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Barcin” LXX sesja Rady Miejskiej w Barcinie za