Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Hubert  Łukomski

Hubert Łukomski

Radny

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
3 Interpelacja w sprawie montażu dekoracji świątecznych interpelacja 2018-12-06 2018-12-18
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Barcinie oraz ustalenia sposobu głosowania I sesja (inauguracyjna) zwołana przez Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II za
2018-11-23 11:31:36 Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:33:57 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:35:51 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:38:16 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:41:00 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:43:08 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:45:21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barcina. II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:47:22 Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:52:13 Projekt uchwały w sprawie stawek w podatku od środków transportowych II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:54:36 Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:55:57 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 11:57:39 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 12:10:27 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin oraz ustalenia wysokości takiej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Witolda Antosika do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Huberta Łukomskiego do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Agnieszki Suleckiej do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Teresy Wilk do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jakuba Wojciechowskiego do składu Komisji Budżetu, Prawa i Porządku Publicznego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Agnieszki Gaczkowskiej do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Ewy Kołodziejskiej do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Rafała Rydlewskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Agnieszki Suleckiej do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Bartłomieja Uszki do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Teresy Wilk do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jakuba Wojciechowskiego do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Sławomira Zelka do składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Huberta Łukomskiego do składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Piotra Niestatka do składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Rafała Rydlewskiego do składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Bartłomieja Uszki do składu Komisji Rewizyjnej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Witolda Antosika do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Agnieszki Gaczkowskiej do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Piotra Niestatka do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Pawła Ratajczaka do składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Remigiusza Paszkieta do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Bartłomieja Uszki do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnej Ewy Kołodziejskiej do składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Remigiusza Paszkieta do składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Wybór radnego Sławomira Zelka do składu Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie, ustalenia ich przedmiotu działania oraz składu osobowego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Barcin II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Barcin z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi na 2019 rok II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-11-23 Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez gminę i utworzenie gminnej instytucji kultury pn. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego II sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 10:56:03 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barcin na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:01:22 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barcin III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:27:17 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/322/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 r. III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:29:00 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barcin uchwalonej Uchwałą Nr XXXVI/323/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 grudnia 2017 roku III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:36:31 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Barcin na 2019 rok III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:40:45 Projekt uchwały w sprawie wskazania członków do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie na kadencję 2019 – 2022 oraz przedstawiciela Rady Miejskiej w Barcinie do składu doraźnej komisji weryfikującej pod względem formalnym zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Rady Seniorów w Barcinie złożone w publicznym naborze III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:42:39 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:44:58 Wybór radnego Jarosława Kucharskiego do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:45:26 Wybór radnej Agnieszki Suleckiej do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:45:53 Wybór radnego Bartłomieja Uszki do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:46:28 Wybór radnego Jakuba Wojciechowskiego do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:47:18 Wybór radnego Janusza Wojtkowiaka do składu doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:49:03 Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 11:52:51 Projekt uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2018-12-21 Wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej o zmianę porządku obrad – wprowadzenie 2 dodatkowych projektów uchwał: w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej oraz w sprawie powołania Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej III sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:13:20 Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 21 grudnia 2018 r. IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:19:57 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:23:55 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:27:54 Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za
2019-01-25 12:30:21 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Barcinie IV sesja Rady Miejskiej w Barcinie za