Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Urząd Miejski w Barcinie

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

W sprawie pominięcia sołectw we wniosku o wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Barcina
data wpływu: 2020-09-21, data przekazania: 2020-09-22

Szanowny Panie Burmistrzu,

bardzo zadowolił mnie fakt, że Gmina Barcin złożyła kolejny wniosek o wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Niemniej jednak, proszę o informację dlaczego w zaplanowanych przedsięwzięciach dotyczących poprawy funkcjonalności i dostępności infrastruktury społecznej, wzrostu aktywności społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców gmin pominięto sołectwa.

Budowa oświetlenia każdorazowo podejmowana jest podczas zebrań wiejskich.
W odpowiedzi na moją interpelację z dnia 16.01.2019 r. w sprawie ujęcia środków w budżecie gminy na zakup projektu budowy oświetlenia drogi gminnej w Mamliczu od nr 121 do 106, otrzymałam informację, że nie ma środków finansowych oraz pouczenie, że takie przedsięwzięcie można sfinansować ze środków funduszu sołeckiego.

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości dysponowania funduszem sołeckim, co podkreślił Pan pismem skierowanym do sołtysów w dniu 7 kwietnia 2020 r.

Ponadto radni w dniu 5 czerwca 2020 r. podjęli uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego i jestem przekonana, że w przyszłości zostanie on całkowicie zlikwidowany.

W związku z powyższym proszę o wskazanie kryteriów, które były podstawą do wytypowania punktów objętych wsparciem w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Agnieszka Sulecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Barcina

Wydział merytoryczny: Referat Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, data odpowiedzi: 2020-09-28

W odpowiedzi na interpelację w sprawie wniosku złożonego przez Gminę Barcin w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych informuję, iż podstawą do sformułowania wniosku i wytypowania lokalizacji, które będzie on obejmował było kompleksowe uzbrojenie terenów mieszkaniowych w kanalizację sanitarną, deszczową, oświetlenie i infrastrukturę drogową na terenie miasta i gminy. Głównym założeniem projektu jest systemowe podejście do rozwiązania problemów infrastrukturalnych na obszarach już zamieszkałych lub terenach gdzie trwa budowa osiedli jednorodzinnych.

Zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego jednym z kryteriów udzielenia wsparcia jest kompleksowość planowanych inwestycji.

Złożenie wniosków zostało poprzedzone szczegółową analizą oraz  wytypowaniem zadań, które najpełniej odpowiadają powyższym kryteriom.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania